USAID hỗ trợ phụ nữ thực hiện quyền đất đai thông qua nâng cao nhận thức

USAID/Vietnam Deputy Mission Director Craig Hart speaks at Land Access for Women Program Close-out Event

USAID/Vietnam Deputy Mission Director Craig Hart speaks at Land Access for Women Program Close-out Event