Flag

An official website of the United States government

American Citizen Services Inquiry Form

Note

If you need to schedule an appointment, please click here.
Nếu cần đặt lịch hẹn, vui lòng nhấp vào đây.

Contact Us – ACS

"*" indicates required fields

Please write in English. The (*) denotes a required field.

(same order on passport)
Date of Birth:*
Email address:*
As shown on the Application. Only required if your subject involves a child.
Your child's Date of Birth:
Only required if your subject involves a child.
After choosing a subject, please specify your question in the text box below
300 characters only

DOC, DOCX, PDF, TIF and JPEG files only. Maximum size 3 MB

Please do not attach .zip files as we cannot retrieve them on our systems.
Accepted file types: doc, jpeg, tif, pdf, docx, Max. file size: 3 MB.
Accepted file types: doc, jpeg, tif, pdf, docx, Max. file size: 3 MB.

By hitting submit, you certify the above information is true.

Confidentiality Statement

The information you provide is used solely by the American Citizen Services (ACS) Branch of the U.S. Mission to Vietnam. All ACS inquiries shall be considered confidential and shall be used only for the formulation of a specific response to the inquirer. In order to process certain types of requests, we may have to ask for personally identifiable information, to include biographical details and contact information. Disclosure of information on this form is voluntary. However, declining to provide the requested information may inhibit our ability to answer your questions or assist with your request. The ACS Branch operates in accordance with Consular Affairs procedures as well as the Paperwork Reduction Act (44 U.S.C. 3501 et seq.) and the Privacy Act of 1974.

Tuyên bố về bảo mật

Thông tin quý vị cung cấp chỉ được riêng Bộ phận Thị thực của Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam sử dụng. Tất cả các câu hỏi về thị thực đều được xem là thông tin bảo mật và chỉ được sử dụng để đưa ra câu trả lời cụ thể cho người đặt câu hỏi. Để có thể xử lý một số yêu cầu về hồ sơ, chúng tôi cần được cung cấp các thông tin định danh cá nhân, bao gồm chi tiết nhân thân và thông tin liên lạc. Việc quý vị cung cấp thông tin trên mẫu đơn này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, việc từ chối cung cấp thông tin có thể cản trở khiến chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi của quý vị hoặc hỗ trợ yêu cầu của quý vị. Bộ phận Thị thực hoạt động theo đúng các quy trình Lãnh sự cũng như Đạo luật Giảm Công việc Giấy tờ (44 U.S.C. 3501 et seq.) và Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư 1974.