2 events found

EDUCATIONUSA COMMUNITY COLLEGE FAIR PREP AND VISA INFO

Location:
To better prepare prospective students and parents for the Community College Fair (Oct 3 – HCMC, Oct 4 – Can Tho, Oct 6 – Hue), EducationUSA and Consular Section at the Consulate will be conducting a joint session on ‘How to get the most out of the Fairs and Visa info for community colleges” at ...

EducationUSA Community College Fair

Location:
Gặp đại diện hơn 30 trường Cao đẳng Cộng đồng Tư vấn visa với Viên chức Lãnh sự. Tìm hiểu thông tin học bổng chính phủ Mỹ dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm. Chương trình mở cửa miễn phí. Mang theo CMND để vào cổng. Đăng ký: https://goo.gl/CuHBqi