Flag

An official website of the United States government

Immigrant Visa Inquiry Form

IMPORTANT NOTICE:

We are receiving a higher-than-normal volume of inquiries and may take up to two weeks to respond to your message.  If you are writing about an urgent matter, then please provide appropriate details.

Chúng tôi đang tiếp nhận lượng câu hỏi cao hơn mức bình thường, do đó nhiều trường hợp phải đến hai tuần chúng tôi mới có thể trả lời câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị gửi câu hỏi về một trường hợp khẩn cấp, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về trường hợp khẩn cấp của mình.

Note / Lưu ý

Only petitioners, beneficiaries, or designated legal representatives may use this inquiry form. Please write in English and make sure the email address you provide is correct. If your email is not registered with our office, please attach a copy of your passport.

(If you were issued a blue OF-194 Refusal Sheet, please make sure you attach the OF-194 when you submit your inquiry.)

Chỉ có người bảo lãnh, đương đơn, hoặc người đại diện hợp pháp mới có thể sử dụng mẫu đơn này. Vui lòng viết bằng tiếng Anh và đảm bảo cung cấp địa chỉ email chính xác. Nếu địa chỉ email chưa được đăng ký với văn phòng chúng tôi, vui lòng đính kèm bản sao hộ chiếu của quý vị.

(Nếu đương đơn nhận được Giấy từ chối OF-194 màu xanh, vui lòng đảm bảo đính kèm Giấy OF-194 khi gửi câu hỏi.)

Immigrant Visa Question (Ho Chi Minh City )

For example: HCMXXXX123456. If not available, use your USCIS receipt number. If neither number is available, you may enter: HCM1234567890.

(same order on passport)
Beneficiary Date of Birth:(Required)
(same order on passport)
Email Address:(Required)
If you are asking our office to contact you through an email address not included on your visa application, please attach a copy of your passport
(If you were issued a blue OF-194 Refusal Sheet, please make sure you attach the OF-194 when you submit your inquiry.)
(Maximum characters: 500)

DOC, DOCX, PDF, TIF and JPEG files only. Maximum size 3 MB

Please do not attach .zip files as we cannot retrieve them on our systems.
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 3 MB.
Accepted file types: doc, pdf, tif, jpeg, docx, Max. file size: 3 MB.

By hitting submit, you certify the above information is true.

Confidentiality Statement

The information you provide is used solely by the Visa Branch of the U.S. Mission to Vietnam. All visa inquiries shall be considered confidential and shall be used only for the formulation of a specific response to the inquirer. In order to process certain types of requests, we may have to ask for personally identifiable information, to include biographical details and contact information. Disclosure of information on this form is voluntary. However, declining to provide the requested information may inhibit our ability to answer your questions or assist with your request. The Visa Branch operates in accordance with Consular Affairs procedures as well as the Paperwork Reduction Act (44 U.S.C. 3501 et seq.) and the Privacy Act of 1974.

Tuyên bố về bảo mật

Thông tin quý vị cung cấp chỉ được riêng Bộ phận Thị thực của Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam sử dụng. Tất cả các câu hỏi về thị thực đều được xem là thông tin bảo mật và chỉ được sử dụng để đưa ra câu trả lời cụ thể cho người đặt câu hỏi. Để có thể xử lý một số yêu cầu về hồ sơ, chúng tôi cần được cung cấp các thông tin định danh cá nhân, bao gồm chi tiết nhân thân và thông tin liên lạc. Việc quý vị cung cấp thông tin trên mẫu đơn này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, việc từ chối cung cấp thông tin có thể cản trở khiến chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi của quý vị hoặc hỗ trợ yêu cầu của quý vị. Bộ phận Thị thực hoạt động theo đúng các quy trình Lãnh sự cũng như Đạo luật Giảm Công việc Giấy tờ (44 U.S.C. 3501 et seq.) và Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư 1974.