Flag

An official website of the United States government

2 MINUTE READ

Thank you!

Thank you for your inquiry.

We process inquiries in the order of receipt and will make every effort to respond to yours as quickly as possible.  Because we receive a large number of inquiries and aspire to be fair to each inquirer, we do not review inquiries out of sequence except in true emergency situations.  Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will delay our response time.

Please click here to return to the homepage.

*****

Cảm ơn câu hỏi của quý vị.

Chúng tôi trả lời câu hỏi theo thứ tự nhận được và sẽ cố gắng trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất.  Do chúng tôi nhận số lượng lớn câu hỏi gửi tới và để đảm bảo công bằng, chúng tôi xử lý các câu hỏi gửi tới theo đúng thứ tự nhận được và chỉ ưu tiên đối với các trường hợp đặc biệt khẩn cấp.  Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc gửi nhiều câu hỏi với cùng nội dung có thể làm ảnh hưởng đến thời gian trả lời của chúng tôi.

Vui lòng nhấn vào đây để quay lại trang chủ.