Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Lễ Ký kết Thoả thuận Chương trình GLOBE

Remarks by U.S. Ambassador Ted Osius at GLOBE Agreement Signing Ceremony

Remarks by U.S. Ambassador Ted Osius at GLOBE Agreement Signing Ceremony