American Citizen Services Inquiry Form Submission

Thank you for your inquiry.

We process inquiries in the order of receipt and will make every effort to respond to yours as quickly as possible if it is about consular-related U.S. citizen services. Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will delay our response time.

For emergency assistance involving a U.S. citizen, please click here.

Please click here to return to the homepage.

Cảm ơn câu hỏi của quý vị.

Chúng tôi trả lời câu hỏi theo trình tự nhận được, và sẽ nỗ lực để hồi đáp quý vị sớm nhất nếu câu hỏi của quý vị là về các dịch vụ lãnh sự dành cho công dân Hoa Kỳ. Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc gửi nhiều câu hỏi với cùng nội dung có thể làm ảnh hưởng đến thời gian hồi đáp của chúng tôi.

Nếu cần liên hệ về những trường hợp khẩn cấp liên quan tới sự an toàn của công dân Hoa Kỳ, vui lòng nhấn vào đây.

Vui lòng nhấn vào đây để trở lại trang chủ.