Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định để bắt đầu xử lý dioxin tại Biên Hòa

United States and Vietnam Sign Memorandum of Intent to Begin Dioxin Remediation at Bien Hoa

United States and Vietnam Sign Memorandum of Intent to Begin Dioxin Remediation at Bien Hoa