Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp song phương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp song phương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp song phương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng