20160927_osius_national_academy_politics

Đại sứ Osius gặp gỡ lãnh đạo và cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại sứ Osius gặp gỡ lãnh đạo và cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.