20161020-usaid-quangnam-forests

Hoa Kỳ công bố dự án giúp bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và các cộng đồng tại miền Trung Việt Nam

Hoa Kỳ công bố dự án giúp bảo vệ rừng, đa dạng sinh học
và các cộng đồng tại miền Trung Việt Nam