20161021-hhs-wakefield

Thứ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Mary Wakefield nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác y tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại lễ khởi động Văn phòng Đáp ứng Dịch Khẩn cấp (EOC) tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Thứ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ Mary Wakefield nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác y tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại lễ khởi động Văn phòng Đáp ứng Dịch Khẩn cấp (EOC) tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương