20191121-AMB-GE2

Bà Vũ Thu Trang, Tổng Giám đốc GE giới thiệu về hoạt động của GE tại Việt Nam.

Bà Vũ Thu Trang, Tổng Giám đốc GE giới thiệu về hoạt động của GE tại Việt Nam.