Bản tin Dành cho Công dân Hoa Kỳ – tháng 9/2020

Photo by: U.S. Department of State (IIP Bureau)

Bản tin hàng tháng của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn bản tháng 9/2020  (PDF 1.34 MB)

 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM gửi bản tin hàng tháng này thông qua hệ thống Smart Traveler Enrollment Program (STEP) cho các công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nếu quý vị chuẩn bị rời khỏi Việt Nam sau thời gian dài lưu trú tại đây, vui lòng cập nhật tình trạng của mình trên hệ thống STEP. Việc cập nhật tình trạng khi quý vị rời khỏi Việt Nam sẽ giúp xoá tên quý vị khỏi danh sách nhận bản tin cũng như các thông điệp của Đại sứ quán và Lãnh sự quán gửi cho công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nếu quý vị muốn xoá tên mình khỏi danh sách này, vui lòng cập nhật tình trạng trên hệ thống STEP. Nếu quý vị gặp khó khăn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, vui lòng gửi email tới CASTEP@state.gov.

PDF files require the Adobe Reader, download it free.