Flag

An official website of the United States government

Trẻ lai
3 Phút để đọc

Thông tin chung

Có hai chương trình mà Trẻ Lai có thể nộp đơn để được định cư tại Hoa Kỳ – chương trình Amerasian Immigration Act và chương trình Amerasian Homecoming Act.

Để hội đủ tiêu chuẩn theo chương trình Amerasian Immigration Act, đương đơn phải được sinh ra ở một trong các nước: Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan hay Việt Nam; có ngày sinh trong khoảng từ 31/12/1950 đến trước ngày 22/10/1982 và có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ.  Thông tin về việc xin thị thực theo chương trình Amerasian Immigration Act, bao gồm việc mở hồ sơ vui lòng xem tại đây.

Để đủ tiêu chuẩn theo chương trình Amerasian Homecoming Act, đương đơn phải được sinh ra ở Việt Nam sau ngày 01/01/1962 và trước ngày 01/01/1976, có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu quý vị có câu hỏi chung về chương trình này hoặc muốn hỏi về hồ sơ Trẻ lai đang chờ xử lý của quý vị, vui lòng gửi câu hỏi tại đây.

Quý vị nào tin rằng mình hội đủ tiêu chuẩn theo chương trình Amerasian Homecoming Act và muốn được xem xét để được định cư tại Hoa Kỳ, vui lòng bắt đầu nộp đơn tại đây. Không có lệ phí để xin thị thực Trẻ Lai.