Đạt giới hạn hàng năm thị thực định cư diện gia đình/lao động

Hàng năm, số lượng thị thực định cư cho bảo lãnh diện gia đình (F1, F2, F3 và F4) và bảo lãnh diện lao động là có giới hạn.  Hiện tại không còn thị thực định cư nào trong hầu hết các diện này cho đến năm tài chính mới.  Các đương đơn trong các diện thị thực này được thông báo sẽ được cấp thị thực và vẫn chưa nhận thị thực sẽ cần phải đợi tới năm tài chính mới để được nhận thị thực này.  Năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2017.  Để có thêm thông tin, vui lòng vào trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.