Trợ lý Ngoại trưởng về Kinh tế và Kinh doanh Charles H. Rivkin thăm Việt Nam