Trợ lý Ngoại trưởng về Kinh tế và Kinh doanh Charles H. Rivkin thăm Việt Nam

Ngày 27 tháng 5 tại Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng về Kinh tế và Kinh doanh Charles H. Rivkin đã tham gia vào buổi lễ đánh dấu mối quan hệ đối tác công tư trong việc hỗ trợ chiến dịch “Mũ bảo hiểm cho trẻ em”.