Trợ lý Ngoại trưởng Rivkin đang trả lời báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ

Trợ lý Ngoại trưởng Rivkin đang trả lời báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ

Trợ lý Ngoại trưởng Rivkin đang trả lời báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ