Viên chức Lãnh sự Malikat Rufai và Cameron Thomas-Shah đang hướng dẫn thảo luận về những đóng góp của người Mỹ gốc Phi cho lịch sử Mỹ

Viên chức Lãnh sự Malikat Rufai và Cameron Thomas-Shah đang hướng dẫn thảo luận về những đóng góp của người Mỹ gốc Phi cho lịch sử Mỹ

Viên chức Lãnh sự Malikat Rufai và Cameron Thomas-Shah đang hướng dẫn thảo luận về những đóng góp của người Mỹ gốc Phi cho lịch sử Mỹ