Bộ Ngoại giao khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam

Bộ Ngoại giao khởi công Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam

Bộ Ngoại giao khởi công
Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam