Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper Phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper Phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper Phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam