Thành viên Phòng Kinh tế của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và John Baker, Giám đốc Điều hành WILDAID, ủng hộ chiến dịch “Chấm Dứt Sử Dụng Sừng Tê”

Thành viên Phòng Kinh tế của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và John Baker, Giám đốc Điều hành WILDAID, ủng hộ chiến dịch “Chấm Dứt Sử Dụng Sừng Tê”

Thành viên Phòng Kinh tế của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và John Baker, Giám đốc Điều hành WILDAID, ủng hộ chiến dịch “Chấm Dứt Sử Dụng Sừng Tê”