Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu khai mạc hội thảo