Tổng Lãnh sự Rena Bitter gặp Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ngày 7/1/2014

Tổng Lãnh sự Rena Bitter gặp Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ngày 7/1/2014

Tổng Lãnh sự Rena Bitter gặp Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ngày 7/1/2014