Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc Khánh Mỹ

Hình Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc Khánh Mỹ

Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc Khánh Mỹ