Bộ phận Lãnh sự làm việc bình thường đối với các dịch vụ đã có hẹn trước

 

Vào thời điểm này, Bộ phận Lãnh sự vẫn mở cửa làm việc bình thường đối với các đương đơn đã có lịch hẹn của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS), Bộ phận Thị thực Định cư (IV), và Bộ phận Thị thực Không định cư (NIV), cũng như các dịch vụ khẩn cấp dành cho công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị đã có lịch hẹn, vui lòng đến văn phòng chúng tôi theo đúng ngày giờ hẹn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về hoạt động của Bộ phận Lãnh sự, chúng tôi sẽ đăng tải thông tin trên trang web này. Xin vui lòng xem trang web của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ dành cho công dân Hoa Kỳ và các dịch vụ thị thực.