Phòng Lãnh sự đóng cửa ngày 24 và 25 tháng 12

Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giáng Sinh vào thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 và thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020. Nếu quý vị có lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực hoặc các dịch vụ dành cho công dân Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 12 nhưng vẫn chưa nhận được huớng dẫn đặt lại lịch hẹn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua các trang web:

Vui lòng truy cập trang web Lịch Lãnh sự để xem danh sách đầy đủ các ngày nghỉ lễ Việt Nam và Hoa Kỳ văn phòng chúng tôi đóng cửa. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi.