Thành viên của Tổ chức Peace Trees Việt Nam làm việc tại một địa điểm tháo gỡ bom mìn.

Thành viên của Tổ chức Peace Trees Việt Nam làm việc tại một địa điểm tháo gỡ bom mìn.

Thành viên của Tổ chức Peace Trees Việt Nam làm việc tại một địa điểm tháo gỡ bom mìn.