20180824-environmental-challenge-2

John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference và Lean Startup Seattle Group thảo luận với các nhà nghiên cứu và người khởi nghiệp tại cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”

John Sechrest, founder of the Seattle Angel Conference, the Lean Startup Seattle Group discussed with researchers and entrepreneurs at the “Vietnam Challenge for Our Environment”