Flag

An official website of the United States government

Phòng Kinh tế
2 Phút để đọc

Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm thực hiện công tác ngoại giao kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, báo cáo về những phát triển kinh tế quan trọng và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ phận này cũng bao gồm Văn phòng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Y tế (ESTH). Phòng Kinh tế phối hợp chặt chẽ với các phòng  khác Đại sứ quán – đặc biệt là Sở Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài – để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ tại Việt Nam.