Flag

An official website of the United States government

Giáo dục & Chương trình trao đổi

Tổng quan

Học hỏi, trao đổi, phát triển và phục vụ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp nhiều chương trình dành cho công dân nước ngoài có mong muốn đến Hoa Kỳ trao đổi văn hóa, giáo dục hoặc chuyên môn. Các chương trình này được tiến hành ở nhiều địa phương tại các quốc gia trên thế giới, tạo cơ hội cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ được khám giá văn hóa Hoa Kỳ và học tiếng Anh.

Regional English Language Office Logo

CỰU THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI – TÀI NGUYÊN & CƠ HỘI

Alumni - group of people gathered together

Tham gia cộng đồng Cựu thành viên Chương trình trao đổi để tìm kiếm sự hỗ trợ, tài nguyên và các cơ hội tài trợ để giúp bạn xây dựng kỹ năng trong chương trình trao đổi của mình:

  • Có quyền truy cập vào các cơ hội tài trợ khác nhau thông qua Danh bạ các tổ chức trực tuyến (FDO) và Tài trợ cá nhân(GTI)
  • Đọc tạp chí, tạp chí học thuật và bài báo thông qua cơ sở dữ liệu học thuật đầu tiên của Gale và EBSCO.
  • Tìm và kết nối với các cựu sinh chương trình trao đổi tại địa phương và trên toàn cầu
  • Nhận thông tin cập nhật về các sự kiện trực tiếp, ví dụ như #MentorTalks và tin tức về Cựu sinh Chương trình trao đổi

Bạn có thể truy cập các tài nguyên mà không cần đăng nhập, chẳng hạn như trang Tài nguyên dành cho Doanh nhân, nơi cung cấp thông tin và chương trình giúp bạn xây dựng doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể kết nối trực tuyến với chúng tôi thông qua LinkedIn, Facebook , XInstagram , chia sẻ những thành công của bạn bằng cách sử dụng #ExchangeAlumni khi bạn đăng bài. Hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: exchangealumni@state.gov.