Flag

An official website of the United States government

FULBRIGHT VIỆT NAM

TỔNG QUAN

Chương trình Fulbright là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các quốc gia trên thế giới. Chương trình Fulbright mang đến cho các thành viên tham gia chương trình – những người có thành tích chuyên môn và năng lực lãnh đạo – cơ hội để học tập, giảng dạy, và nghiên cứu cũng như trao đổi ý tưởng và cùng tìm ra các giải pháp để chia sẻ những mối quan tâm của quốc tế. 

Chương trình do Thượng nghị sĩ J. William Fulbright bang Arkansas đề xuất và được phê chuẩn thành luật từ năm 1946. Vụ các Vấn đề Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ECA) là cơ quan chủ quản của chương trình. 

Chương trình Fulbright tại Việt Nam được thành lập vào năm 1992 nhằm thúc đẩy hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua trao đổi học thuật. 

Tại Việt Nam, Chương trình Fulbright được điều hành thông qua Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình hợp tác với các tổ chức giáo dục và tổ chức chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập và nghiên cứu về các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh công khai dựa trên thành tích học tập và chuyên môn, không tính tới các yếu tố như sắc tộc, tôn giáo, giới tính hay quan hệ.

Video