Tổng Lãnh sự Rena Bitter đến thăm Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Lãnh sự Rena Bitter đến thăm Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Lãnh sự Rena Bitter đến thăm Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.