Các viên chức chính trong Lãnh sự quán

Chức danh Họ tên
Tổng Lãnh sự Marie C. Damour
Phó Tổng Lãnh sự Tim Liston
Tham tán Kinh tế Emily Fleckner
Tham tán Chính trị Justin Brown
Điều phối viên Lãnh sự tại Việt Nam Hale VanKoughnett
Trưởng Phòng Lãnh sự Gregory Adamson
Trưởng Phòng Hành chính Anne Baker
Phòng An ninh Khu vực Francis Bowen
Phòng Thương mại Douglas Jacobson
Tham tán Nông nghiệp Benjamin Petlock
Tham tán Thông tin-Văn hóa Matthew Ference
Tùy viên An ninh Văn phòng điều tra an ninh nội địa ICE