Các viên chức chính trong Lãnh sự quán

Chức danh Họ tên
Tổng Lãnh sự Marie C. Damour
Phó Tổng Lãnh sự Robert Greenan
Tham tán Kinh tế Alexander Tatsis
Tham tán Chính trị Dorothy Mayhew
Điều phối viên Lãnh sự tại Việt Nam Doron Bard
Trưởng Phòng Lãnh sự Adrienne Harchik
Trưởng Phòng Hành chính Graham Harlow
Phòng An ninh Khu vực Francis Bowen
Phòng Thương mại Stephen Jacques
Tham tán Nông nghiệp Benjamin Petlock
Tham tán Thông tin-Văn hóa Tony Jones
Tùy viên An ninh Văn phòng điều tra an ninh nội địa ICE