Các viên chức chính trong Đại sứ quán

Các viên chức chính trong sứ quán

  • Đại sứ— Mark E. Knapper
  • Phó Đại sứ— Melissa A. Bishop
  • Tham tán Chính trị — Amy Patel
  • Tham tán Thông tin-Văn hóa — Pam DeVolder
  • Tham tán Kinh tế — Lynne Gadkowski
  • Viên chức chuyên trách về môi trường, khoa học, công nghệ và y tế — Marjorie Christian
  • Tham tán Thương mại — Steve Green
  • Điều phối viên Lãnh sự tại Việt Nam — Drew Hoster
  • Trưởng Phòng Hành chính — Chance Sullivan
  • Phòng An ninh Khu vực — Adam Kline

Trưởng các phòng ban khác trong sứ quán