Các viên chức chính trong sứ quán

Các viên chức chính trong sứ quán

  • Tham tán Thông tin-Văn hóa, Phòng Thông tin-Văn hóa — Pam DeVolder
  • Tham tán Chính trị — Noah Zaring
  • Tham tán Kinh tế — Robert Gabor
  • Viên chức chuyên trách về môi trường, khoa học, công nghệ và y tế — Holly Lindquist Thomas
  • Trưởng Phòng Lãnh sự — Melissa Bishop
  • Trưởng Phòng Hành chính — Daniel McCullough

Trưởng các phòng ban khác trong sứ quán

  • Phòng Hợp tác quốc phòng — Joshua Rodriguez
  • Phòng Tùy viên Y tế – Đại úy Jeffery A. Stone
  • Cơ quan Quản lý Điều trị các chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần — Dr. Hoang Vu
  • Điều phối viên của PEPFAR Việt Nam — Stephanie Joseph de Goes