Các viên chức chính trong Đại sứ quán

Các viên chức chính trong sứ quán

  • Tham tán Thông tin-Văn hóa, Phòng Thông tin-Văn hóa — Pam DeVolder
  • Tham tán Chính trị — Noah Zaring
  • Tham tán Kinh tế — Lynne Gadkowski
  • Viên chức chuyên trách về môi trường, khoa học, công nghệ và y tế — Holly Lindquist Thomas
  • Điều phối viên Lãnh sự tại Việt Nam — Drew Hoster
  • Trưởng Phòng Hành chính —

Trưởng các phòng ban khác trong sứ quán

  • Phòng Hợp tác quốc phòng — John Brooks
  • Phòng Tùy viên Y tế – Đại úy Jeffery A. Stone
  • Điều phối viên của PEPFAR Việt Nam —