Chuyên gia Họp bàn Triển khai Kế hoạch Hành động 2016-2020 Sáng kiến Hạ nguồn Mekong

Trong hai ngày 15-16 tháng 12, Hội nghị Nhóm công tác khu vực (RWG) Sáng kiến Hạ nguồn Mekong (LMI) Lần 8 và Hội nghị Những người bạn của Nhóm công tác Hạ nguồn Mekong (FLM) đã được tổ chức tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Việt Nam. Gần 140 đại biểu đã tham dự sự kiện, bao gồm 6 thành viên LMI (Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam), các thành viên FLM (Úc, Liên minh Châu Âu, và Nhật,), and Ban Thư ký ASEAN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bắt đầu triển khai Kế hoạch Hành động LMI mới giai đoạn 2016-2020 được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng LMI tổ chức tại Kuala Lumpur tháng 8 năm 2015. Kế hoạch Hành động LMI kêu gọi các thành viên LMI và FLM phát triển các cách tiếp cận hợp tác để giải quyết các thách thức chính sách và phát triển mang tính xuyên quốc gia và phức tạp.

Các phiên thảo luận tại hội nghị RWG ở Hà Nội tập trung vào tích hợp các lĩnh vực liên ngành gồm cụm vấn đề về nước, năng lượng, an ninh lương thực, và bình đẳng giới và việc trao quyền cho phụ nữ thành sáu ‘Trụ cột” LMI hoặc các lĩnh vực hợp tác.

Ý tưởng về mối liên hệ giữa nước, năng lượng và an ninh lương thực mô tả sự gắn kết chặt chẽ của ba lĩnh vực này cũng như ảnh hưởng mà biến chuyển trên một lĩnh vực có thể tạo ra đối với một hoặc cả hai lĩnh vực còn lại. Cam kết LMI về sự đại diện bình đẳng và tinh thần kinh doanh của phụ nữ công nhận sự cần thiết phải có các dự án mà phụ nữ đóng vai trò là động lực phát triển và đóng góp của phụ nữ vào phát triển kinh tế. Trong hội nghị RWG, đại diện LMI đã đặt ra khuôn khổ cho các cuộc thảo luận chính sách về vấn đề liên ngành và thiết lập mục tiêu cho các dự án trong tương lại nhằm hỗ trợ những ưu tiên chính sách của Sáng kiến.

Nhóm Chuyên gia và Nhân vật nổi tiếng LMI, đại diện của khu vực tư nhân, và đối tác phát triển đã tham dự các buổi thảo luận tại nhiều cuộc họp và chia sẻ chuyên môn của họ về các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được phát triển bền vững trong dài hạn. Các thành viên FLM cũng đã định ra các chương trình đặc biệt nhằm vào nước, năng lượng và an ninh lương thực, khu vực xứng đáng nhận được sự hợp tác tăng cường lần đầu tiên được khởi xướng.

(Hết thông cáo)