Flag

An official website of the United States government

Định cư diện Gia đình Bảo lãnh
18 Phút để đọc

Thông tin chung

Hai nhóm thị thực diện gia đình bảo lãnh gồm thị thực dành cho thân nhân trực hệ và thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình. Hai nhóm này được điều chỉnh theo các điều khoản của luật định cư, đặc biệt là Luật Di trú và Nhập tịch (INA). Quý vị có thể xem Danh mục các loại Thị thực trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về hai nhóm thị thực định cư này, cũng như các loại thị thực định cư Hoa Kỳ khác, bao gồm Chương trình thị thực dành cho người trúng thưởng.

Để nộp đơn xin thị thực dành cho thân nhân trực hệ hoặc các thành viên khác trong gia đình, vui lòng làm theo các bước trong Quy trình Thị thực Định cư đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sau khi đã hoàn tất các bước này, vui lòng theo đúng hướng dẫn mà Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã cung cấp cho quý vị, cùng với các thông tin đăng trải trên trang web này, để hoàn tất thủ tục.

Tôi phải đặt lịch hẹn phỏng vấn như thế nào?

Chỉ những trường hợp có lịch hẹn mới được phỏng vấn.  Trung tâm Thị thực quốc gia (NVC) xếp lịch hẹn phỏng vấn cho tất cả các đương đơn xin thị thực định cư, trừ thị thực diện K-1 (hôn phu/hôn thê) và SB-1 (thường trú nhân xin tái nhập cảnh).

NVC không thể xếp lịch phỏng vấn cho đến khi hồ sơ của Quý vị đến lượt giải quyết.  Vì một số loại thị thực bị giới hạn bởi Quốc Hội Hoa kỳ, nên có những loại đến lượt giải quyết sớm hơn các loại khác.  Để biết ngày ưu tiên giải quyết hồ sơ của mỗi loại thị thực, xin xem tại bản tin thị thực.