Flag

An official website of the United States government

Cựu Đại sứ
2 Phút để đọc

  • Dan Kritenbrink – từ tháng 11/ – 4/2021
  • Ted Osius – từ tháng 12/2014 – 11/2017
  • David B. Shear – từ tháng 8/2011 – 8/2014
  • Michael W. Michalak – từ tháng 10/2007 – 2/2011
  • Michael W. Marine – từ tháng 9/2004 – 8/2007
  • Raymond F Burghardt – từ tháng 12/2001 – 9/2004
  • Douglas “Pete” Peterson – từ tháng 5/1997 – 7/2001