Giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và chuyên gia tiếng Anh trao đổi kết quả nghiên cứu ứng dụng với các đại biểu.

Giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và chuyên gia tiếng Anh trao đổi kết quả nghiên cứu ứng dụng với các đại biểu.

Giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và chuyên gia tiếng Anh trao đổi kết quả nghiên cứu ứng dụng với các đại biểu.