Đại sứ David Shear nâng ly chúc mừng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Đại sứ David Shear nâng ly chúc mừng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Đại sứ David Shear nâng ly chúc mừng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ