Ngài Đại sứ Ted Osius trao chứng nhận và chúc mừng gia đình và chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong hành trình mới tiếp theo.

Ambassador Delivers the First Inter-Country Adoption Visa

Ambassador Delivers the First Inter-Country Adoption Visa