ANNC 2

Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nam thảo luận về sự hợp tác thành công trong việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nam thảo luận về sự hợp tác thành công trong việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.