Chương trình huấn luyện Hành động Bom mìn Nhân đạo tại Trường Trung cấp Công binh ở Sơn Tây

Chương trình huấn luyện Hành động Bom mìn Nhân đạo tại Trường Trung cấp Công binh ở Sơn Tây

Chương trình huấn luyện Hành động Bom mìn Nhân đạo tại Trường Trung cấp Công binh ở Sơn Tây