Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2014

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất được tổ chức năm 2011đã diễn ra không tự do và không công bằng cho dù có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng viên do Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Chính quyền vẫn duy trì sự kiểm soát có hiệu quả đối với các lực lượng an ninh.

Những vấn đề nổi bật nhất về quyền con người tại Việt Nam là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hạn chế quyền tự do của công dân bao gồm tự do hội họp và tự do ngôn luận; chưa có sự bảo vệ đầy đủ đối với các quyền về quy trình hợp pháp của công dân, bao gồm sự bảo vệ chống bắt giam tùy tiện. Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch nước đã ký và ban hành các sửa đổi đáng kể trong hiến pháp, trong đó có một chương riêng về quyền con người, tuy nhiên chính phủ vẫn chưa ban hành các nghị định để hiện thực hóa các lợi ích cụ thể liên quan đến chương này.

Xem bản đầy tại đây Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2014. (PDF-702KB)

(Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader)