Flag

An official website of the United States government

NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG VỀ “XƯỞNG VĂN BẰNG”         VÀ “XƯỞNG KIỂM ĐỊNH” 
29 Phút để đọc

Trong khi tìm kiếm các chương trình đào tạo bậc đại học, sinh viên và người dân Mỹ đôi khi bắt gặp những “xưởng văn bằng” – những cơ sở giáo dục thiếu minh bạch hoặc những tổ chức cấp các loại văn bằng, chứng chỉ bị xem là giả. Họ cũng có thể gặp phải những “xưởng kiểm định” – những nơi cung cấp chứng nhận kiểm định và đảm bảo chất lượng đáng ngờ, không có nền tảng hợp thức.

Những xưởng văn bằng và xưởng kiểm định gây nhiều hiểu nhầm và tổn hại. Tại Mỹ, những văn bằng chứng chỉ do các xưởng này cấp có thể không được các trường công nhận khi sinh viên muốn chuyển trường hoặc theo học chương trình sau đại học. Người sử dụng lao động có thể không chấp nhận những văn bằng chứng chỉ do các xưởng văn bằng cấp  khi xét hỗ trợ học phí cho nhân viên đi học. “Chứng nhận kiểm định” do một xưởng kiểm định cấp có thể đánh lừa sinh viên và công chúng nói chung về chất lượng của một trường. Với sự hiện diện của các xưởng văn bằng và kiểm định, sinh viên có thể tốn một khoản tiền lớn mà không không nhận được sự giáo dục/đào tạo cũng như một văn bằng, chứng chỉ hữu dụng nào.

Trang web này bao gồm năm phần chính. Phần đầu tiên cung cấp đường dẫn tới các trang thông tin về các tổ chức và chương trình được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định của Mỹ. Phần thứ hai bao gồm đường dẫn tới các tài liệu về quá trình kiểm định được thực hiện thế nào và làm thế nào để nhận biết được các xưởng kiểm định. Phần thứ ba tập trung vào các xưởng văn bằng: đường dẫn tới các trang thông tin để nhận biết các xưởng văn bằng. Phần tứ tư cung cấp đường dẫn tới trang thông tin của từng tiểu bang về những tổ chức và chương trình được phép hoạt động tại bang đó. Một vài tiểu bang cũng cung cấp thông tin về các tổ chức mà họ cho là xưởng văn bằng. Phần thứ năm bao gồm các đường dẫn tới các danh sách quốc tế các tổ chức giáo dục bậc Đại học.

KHÔNG NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ KẾT LUẬN CỦA CHEA VỀ VIỆC MỘT TỔ CHỨC CÁ BIỆT NÀO LÀ HOẶC KHÔNG LÀ XƯỞNG VĂN BẰNG HAY XƯỞNG KIỂM ĐỊNH.

MẶC DÙ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC (CHEA) VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ THỂ CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN, NHƯNG SINH VIÊN VẪN PHẢI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH XEM HỌ CÓ ĐANG LÀM VIỆC CÙNG MỘT XƯỞNG VĂN BẰNG HOẶC XƯỞNG KIỂM ĐỊNH KHÔNG.

THÔNG TIN TRÊN NHỮNG TRANG WEB NHƯ THẾ NÀY CÓ THỂ SẼ THAY ĐỔI THƯỜNG XUYÊN, VÀ MẶC DÙ CHEA CÓ THỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN THEO THỜI GIAN, CHEA KHÔNG THỂ CHẮC CHẮN RẰNG TRANG WEB NÀY LÀ CẬP NHẬP NHẤT.

CÁC TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Làm thế nào để đánh giá được một chương trình hoặc một tổ chức đã được kiểm định bởi một tổ chức kiểm định được công nhận?

“Kiểm định” là một quá trình đánh giá chất lượng được sử dụng ở bậc Đại học để thẩm định chất lượng và sự cải tiến chất lượng của các trường Cao đẳng, Đại học, và các chương trình giáo dục. Tại Mỹ, quá trình kiểm định được thực hiện bởi các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được thành lập cho mục đích cụ thể này. Các tổ chức và chương trình giáo dục mong muốn được kiểm định để chứng minh chất lượng học tập của trường với sinh viên và công chúng và để hội đủ điều kiện nhận ngân quỹ liên bang.

Danh sách của CHEA về các trường và chương trình giáo dục được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định được công nhận tại Mỹ.

Danh sách này bao gồm thông tin về hơn 7.000 tổ chức cấp bằng và không cấp bằng cùng hơn 17.000 chương trình đã được kiểm định bởi những tổ chức kiểm định tại Mỹ được công nhận bởi CHEA hoặc Bộ Giáo dục Liên bang Mỹ (USDE) hoặc bởi cả hai tổ chức này.

Danh sách của USDE về các trường và chương trình được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định và các cơ quan kiểm định của tiểu bang được công nhận bởi Bộ trưởng Giáo dục Mỹ.

Danh sách này bao gồm khoảng 6.900 trường và chương trình giáo dục, mỗi trường hoặc chương trình đó được kiểm định bởi tổ chức kiểm định hoặc cơ quan kiểm định của tiểu bang được công nhận bởi Bộ trưởng Giáo dục Mỹ.

Một số tổ chức kiểm định, các trường và các chương trình giáo dục xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cả CHEA và USDE. Một số khác chỉ xuất hiện ở một trong hai. Những tổ chức kiểm định có trong danh sách của CHEA hay USDE đều đã được công nhận.

KIỂM ĐỊNH

Những tổ chức kiểm định như thế nào thì được công nhận?

“Công nhận” là một quá trình đánh giá về chất lượng và hiệu quả của các tổ chức kiểm định. Quá trình đánh giá này được thực hiện bởi CHEA (một tổ chức tư nhân) hoặc bởi Chính phủ Liên bang qua Bộ Giáo dục Liên bang Mỹ. Mục tiêu chính của CHEA là để đảm bảo và tăng cường chất lượng học thuật và cải thiện chất lượng của các khóa học, chương trình và bằng cấp. Quá trình công nhận của CHEA dựa trên năm tiêu chuẩn, ví dụ như nâng cao chất lượng học thuật và khuyến khích cải tiến cần thiết. Mục tiêu chính của USDE là để đảm bảo rằng quỹ hỗ trợ sinh viên liên bang là dành cho những khóa học và chương trình chất lượng. Quá trình công nhận của USDE dựa trên mười tiêu chuẩn, ví dụ như, thông lệ tuyển sinh và nhập học, năng lực tài chính và quản trị và cơ sở vật chất.

Biểu đồ của các tổ chức kiểm định được công nhận bởi CHEA hoặc Bộ Giáo dục Mỹ.

Biểu đồ này bao gồm các tổ chức kiểm định vùng, các tổ chức kiểm định những trường tôn giáo, tổ chức tư và các tổ chức kiểm định chương trình đã được công nhận bởi CHEA hoặc USDE hoặc cả hai.

 

Làm thế nào để hiểu thêm về kiểm định?

CHEA: Thông tin cơ bản về kiểm định – Những điều bạn cần biết (PDF-87KB)

Tài liệu này sử dụng những câu hỏi và trả lời để cung cấp thông tin về vai trò và giá trị của kiểm định.

Các ấn phẩm của CHEA 

Trang web này bao gồm những đường dẫn tới các ấn phẩm liên quan tới kiểm định của CHEA. Một trong số những chủ đề đó là chất lượng của giáo dục từ xa, kết quả học tập của sinh viên, và quá trình kiểm định. 

 

Làm thế nào để xác định được một tổ chức kiểm định là xưởng kiểm định?

Nếu phần lớn các câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này là “có” hoặc “đúng” thì tổ chức bạn đang xem xét có thể là một “xưởng”.

 • Tổ chức có cho phép mua chứng nhận kiểm định không?
 • Tổ chức có công khai danh sách các trường hoặc chương trình đào tạo mà họ tự cho là họ đã kiểm định trong khi các trường hay chương trình ấy không hề hay biết mình được nêu tên trong danh sách hoặc đã được kiểm định?
 • Tổ chức có tự cho mình được công nhận (bởi USDE hoặc CHEA) trong khi họ không hề được công nhận như thế?
 • Tổ chức không công bố hoặc công bố rất ít tiêu chuẩn về chất lượng?
 • Có những tiêu chuẩn chất lượng nào mà tổ chức này đưa ra?
 • Có phải chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có được chứng nhận kiểm định?
 • Có phải việc xét duyệt cấp chứng nhận kiểm định đơn thuần chỉ dựa vào hồ sơ nộp vào chứ không bao gồm việc tổ chức kiểm định đến cơ sở thị sát hay phỏng vấn các nhân viên nòng cốt?
 • Chứng nhận kiểm định có được cấp “vĩnh viễn” chứ không yêu cầu phải xét kiểm tra lại định kỳ sau đó?
 • Tổ chức có sử dụng tên hao hao giống các tổ chức kiển định đã được công nhận?
 • Tổ chức có đưa ra những nhận định gì trên các ấn phẩm của mình mà không hề có minh chứng?

Có những tổ chức kiểm định có thể chưa được công nhận nhưng không phải là xưởng kiểm định. Ví dụ như tổ chức này đã làm thủ tục để được công nhận, nhưng quá trình công nhận chưa hoàn thành. Hoặc tổ chức này không đáp ứng những yêu cầu của CHEA hoặc USDE vì những lý do không liên quan tới chất lượng.

XƯỞNG VĂN BẰNG

Những câu hỏi để xác định một tổ chức cấp bằng là một “xưởng”

Nếu phần lớn các câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này là “có” hoặc “đúng” thì trường bạn đang xem xét có thể là một “xưởng”.

 • Bằng cấp có thể mua được không?
 • Có sự tự nhận đã kiểm định trong khi không hề có minh chứng cho sự kiểm định ấy?
 • Có sự tự nhận đã kiểm định bởi một tổ chức kiểm định đáng nghi ngờ?
 • Trường không có giấy phép của tiểu bang hay liên bang hoặc thẩm quyền hoạt động?
 • Có phải sinh viên không bắt buộc phải tham gia lớp học hoặc, nếu có, không phải tham gia nhiều (trực tuyến hoặc tại lớp)?
 • Có phải sinh viên chỉ phải làm ít bài tập là lấy được tín chỉ?
 • Có phải chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể lấy được bằng?
 • Có thể cấp văn bằng đơn thuần trên cơ sở xem xét kinh nghiệm và lý lịch?
 • Cần rất ít điều kiện để xét tốt nghiệp?
 • Trường không cung cấp thông tin về khuôn viên trường học hoặc địa chỉ kinh doanh, hoặc chỉ dựa trên địa chỉ hòm thư?
 • Trường không cung cấp thông tin về cán bộ giảng dạy và bằng cấp của họ?
 • Trường có tên khá giống một trường cao đẳng hoặc đại học nổi tiếng khác?
 • Trường có đưa ra những nhận định gì trên các ấn phẩm của mình mà không hề có minh chứng?

Có những trường có thể không được kiểm định nhưng không phải là xưởng văn bằng. Ví dụ, một trường có thể đang làm thủ tục để được kiểm định, nhưng quá trình này chưa hoàn tất. Hoặc một trường có thể lựa chọn không kiểm định vì những lý do không liên quan tới chất lượng.

 

Những thông tin thêm về các tổ chức được cho là “xưởng văn bằng” có thể tìm thấy ở đâu?

USDE: Xưởng văn bằng và kiểm định

Trang web này của USDE cung cấp thông tin quan trọng làm thế nào để xác định một xưởng văn bằng.

USDE: Mạng lưới thông tin Giáo dục Hoa Kỳ (USNEI) – Gian lận, lạm dụng, và những vấn đề liên quan

Trang web này của USDE cung cấp thông tin về gian lận và lạm dụng trong giáo dục.

GetEducated.com: Cảnh báo – Mười dấu hiệu – Xưởng văn bằng trực tuyến

Bài báo này cung cấp thông tin về các tổ chức có thể là xưởng văn bằng trực tuyến.

eLearners.com: Thông tin về các xưởng văn bằng

Trang web này cung cấp thông tin làm thế nào để xác định được một chương trình học trực tuyến là hợp pháp.

 

Làm thế nào để nhà tuyển dụng xác định được một ứng viên có bằng cấp hợp pháp hay không?

FTC: Thông tin cho các doanh nghiệp: Ngăn ngừa bằng giả bằng cách hiểu thêm về các tín chỉ học thuật

Bài báo này cung cấp thông tin giúp nhà tuyển dụng xác định bằng giả.

 

THÔNG TIN CỦA TIỂU BANG VỀ CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỂ HOẠT ĐỘNG

Những đường dẫn này cung cấp thông tin về trường hoặc chương trình đã được phê duyệt để hoạt động tại các bang ở Mỹ. Việc có được phê duyệt của bang và được kiểm định là hoàn toàn khác nhau. Việc tiểu bang phê duyệt để hoạt động có nghĩa là cơ sở giáo dục đó đã thỏa mãn được yêu cầu tối thiểu nhất định của tiểu bang. Kiểm định có nghĩa là cơ sở giáo dục đó đã thỏa mãn ngưỡng chất lượng giáo dục nhất định. Ở hầu hết các bang, việc phê duyệt để hoạt động không yêu cầu kiểm định. Hãy sử dụng các nguồn khác nhau, bao gồm kiểm tra với trường và tổ chức kiểm định cho trường để xác định xem trường có đạt đủ những yêu cầu cần thiết.

Một số bang, như California, Oregon và Minnesota duy trì những trang web về xưởng văn bằng và xưởng kiểm định. Một vài bang khác, như Oregon và Michigan, cung cấp danh sách các trường không được kiểm định và các tổ chức kiểm định không được công nhận. Một số bang như Hawaii, Michigan và Maine, đã thông qua các quy định và luật để giải quyết vấn nạn xưởng văn bằng. Những đường dẫn này được đưa vào để hỗ trợ trong việc điều tra về xưởng văn bằng và xưởng kiểm định.

Nhấn vào đây để vào đường dẫn tới thông tin của tiểu bang

DANH SÁCH QUỐC TẾ

Ở phạm vi quốc tế, các xưởng văn bằng và kiểm định đánh lừa người dân bằng nhiều cách. Các xưởng văn bằng và kiểm định khi trở thành hàng hóa xuất khẩu khiến công chúng tỏ ra nghi ngại đối với các văn bằng chứng chỉ và chứng nhận kiểm định thực thụ tại Mỹ. Sinh viên ngoài nước Mỹ có thể bị lừa vì họ không có đủ thông tin và kinh nghiệm để nhận biết một trường Mỹ nào đó có phải là một “xưởng văn bằng” hay không. Những chính quyền nước ngoài muốn tìm hiểu về trình trạng kiểm định của các trường Mỹ cũng có thể bị đánh lừa. Những sinh viên và chính quyền của những quốc gia khác có thể chỉ biết đó là một trường “Mỹ” mà không hề biết rằng đó là một xưởng văn bằng.

USDE: Hiệp hội Quốc gia về Y học nước ngoài và kiểm định (NCFMEA)

Trang web của NCFMEA bao gồm danh sách các Quốc gia mà theo quan điểm của Bộ Giáo dục Liên bang Mỹ có chất lượng kiểm định cho các trường đào tạo Y khoa tương đương với kiểm định chất lượng được sử dụng tại các trường Y ở Mỹ.

USDE: Mạng lưới thông tin Giáo dục Quốc gia (USNEI) – Danh sách các cơ sở giáo dục quốc tế

Những quốc gia được liệt kê trong danh sách này là những nước mà USNEI đã có liên kết giáo dục khác ngoài liên kết với Đại sứ quán nước sở tại ở Hoa Kỳ hoặc các tổ chức cá thể.