Flag

An official website of the United States government

Trẻ em bị Cha mẹ Bắt cóc ra Nước ngoài
3 Phút để đọc
Tháng Tám 4, 2023

Việt Nam không phải là thành viên của Công ước LaHay 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em. Ngoài ra, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng không có bất kỳ hiệp định song phương nào về lĩnh vực cha mẹ bắt cóc con ra ngoài nước.

Nếu con của quý vị là công dân Hoa Kỳ và bị cha/mẹ bắt cóc từ Hoa Kỳ về Việt Nam, hãy liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  Chúng tôi có thông tin về các nguồn hỗ trợ ở các quốc gia khác nhau và có thể trả lời các thắc mắc của quý vị.  Vui lòng nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin về Việt Nam bao gồm cả thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu con của quý vị là công dân Hoa Kỳ và bị cha/mẹ bắt cóc từ Việt Nam sang Hoa Kỳ hoặc một nước khác, vui lòng liên hệ Văn phòng Phụ trách các Vấn đề Trẻ em của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo thông tin sau:

U.S. Department of State
Office of Children’s Issues, SA-29
2201 C Street, NW
Washington DC 20520

1-202-501-4444 (gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ)

1-888-407-4747 (gọi trong nội địa Hoa Kỳ)

AskCI@state.gov