Flag

An official website of the United States government

Các viên chức chính trong Đại sứ quán
2 Phút để đọc

Tham tán Chính trị — Amy Patel

Tham tán Thông tin-Văn hóa — Mary Beth Polley

Tham tán Kinh tế — Lynne Gadkowski

Tham tán Thương mại — Steve Green

Điều phối viên Lãnh sự tại Việt Nam — Drew Hoster

Trưởng Phòng Hành chính — Chance Sullivan

Phòng An ninh Khu vực — Adam Kline