Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour phát biểu tại buổi lễ

Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour phát biểu tại buổi lễ