Người tham dự phấn khởi tham gia chương trình đạp xe đầu tiên được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán

Người tham dự phấn khởi tham gia chương trình đạp xe đầu tiên được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán

Người tham dự phấn khởi tham gia chương trình đạp xe đầu tiên được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán