Flag

An official website of the United States government

Phòng Hành chính
2 Phút để đọc

Dưới sự điều hành của Tham tán Hành chính, các bộ phận của Phòng Hành chính cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các hoạt động của Đại sứ quán.
Phòng Hành chính chịu trách nhiệm về nhân sự, trang thiết bị và hỗ trợ tất cả các phòng ban khác trong sứ quán.
Các hoạt động của Phòng Hành chính bao gồm quản lý nhân sự, bảo trì bảo dưỡng, quản lý tài chính, vận chuyển, thông tin liên lạc cho toàn Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào đây.